Изследване на стари занаяти в кюстендилски регион

Целта на представеното изследване е да се открият и опишат шест стари занаяти от гр. Кюстендил и региона.

Изследването се проведе във връзка с изпълнение на договор за услуга  № 2007CB16IPO006-2011-2-214 / 02 / 31.03.2015 с Регионална Занаятчийска Камара – Кюстендил, по проект „Възродените традиции на Краище – фактор за устойчиво икономическо развитие”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия.  Дейностите по откриването и изследването на шест стари занаяти се проведоха през месеците Април и Май 2015 г.

По време на изследването са приложени следните методи:

 • Наблюдения
 • Проучвания
 • Беседи

За откриването  и идентифицирането на старите занаяти в гр. Кюстендил и региона бяха проведени редица разговори с по-възрастни, местни жители на града и околните села, които помнят и познават различни занаяти, практикувани в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Посетени бяха селата Шишковци, Раждавица, Ябълково, Соволяно, Драговищица, Жиленци, Слокощица, Граница, Багренци и Ваксево. Оказа се, че в някои селски къщи се пазят стари станове за тъкане на черги, стари грънчарски колела, автентични стругове за дърво. Много от тях помнят сарачеството, като силно развит сектор от занаятчийството на региона. Забравени, но известни на по-възрастните занаяти се оказаха преработката на коноп и изготвянето на хляб от лимец. От разказите на стари занаятчии се направи описание на занаятите, използваните материали и начина на изработване на самите изделия.

 • Бяха използвани проучвания  на стари занаяти от литературни материали – книгата „Етнография на България” – Христо Вакарелски, издание 1977 годшна., Учебници по дървообработване, Интернет.
 • Извършени бяха наблюдения за начина на изработване на някои изделия, където беше възможно, например при тъкането, изработване на грънчарско изделие, на дърворезбарско изделие и др.
 • Заснети бяха редица изделия от различните занаяти – съвременни и съхранени от по-старо време.
 • За описание на историите на съответните занаяти се използваха материали от Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов” гр. Кюстендил.

Констатациите след направените проучвания, интервюта и наблюдения са:

На базата на тези проучвания  сме преценили, че излъчените шест стари занаяти от гр. Кюстендил и региона, а именно:

 • Тъкачество
 • Грънчарство
 • Дървостругарство и дърворезба
 • Обработка на коноп
 • Сарачество
 • Хляб и хлебни изделия от лимец,

са били в основата на икономическото развитие на региона на град Кюстендил и представляват интерес за настоящото изследване и описанието им. По наша преценка събраният и описан материал  би представлявал интерес и за опознаване от широката общественост.

Заключение:

Събраните материали за шест стари занаяти – Тъкачество, Грънчарство, Дървостругарство и дърворезба, Обработка на коноп, Сарачество, Хляб и хлебни изделия от лимец да бъдат описани. Описанието да съдържа описание на занаята и история на занаята, материали и подготовка на материалите за изработка, методи за изработване на занаятчийските изделия, видове изделия и снимков материал за всеки един от посочените занаяти.


This research has been produced with the assistance of the EU through the Cross-Border Programme Bulgaria – Serbia, CCI № 2007CB16IPO006. The content of the research is the responsibility of the Regional Chamber of Skilled Crafts – Kyustendil and in no way ве taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme

Това изследване е изготвено с подкрепата на ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничествопо ИПП България- Сърбия, CCI№ 2007CB16IPO006. Съдържанието на изследването е отговорност на Регионална Зананятчийска Камара – Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на ЕС или на Управляващия орган на Програмата

Изготвил: Любослава  Петрова