2014-2020

2014-20202014-2020

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2014TC16I5CB007

Project: “New opportunities for sustainable tourism in the villages”
Ref. № CB007.2.12.080

Проект „Нови възможности за развитие на туризма в малките населени места”
Реф. № CB007.2.12.080

Project objective:

The project objective is through development and establishment of new tourist product–“new tourist destinations in the small settlements” to be increased the social economic status of the population in the CBC region.The focus will be set on the opportunity on the basis of the existing from centuries local cultural institutions, the so called “community centers” and “cultural clubs” to be created a stable tourist model, which should contribute to the cultural and material prosperity of the CBC region.

Цел на проекта:

Целта на проекта е чрез разработване и създаване на нов туристически продукт – „нови туристически дестинации в малките населени места“, да се повишат социално-икономическия статус на населението в региона на ТГС. Фокусът ще бъде поставен върху възможността въз основа на съществуващи от векове местни културни институции, т. нар. Читалща и културни клубове, да се създаде стабилен туристически модел, който да допринесе за културния и материален просперитет на ТГС региона

Проектни дейности:

Дейност 1: Управление на проекта;
Дейност 2: Пресконференции;
Дейност 3: Визуализация и публичност;
Дейност 4: Изследване на местните традиции и ритуали, за да се създаде атрактивен туристически продукт;
Проучване
Доклад
Доклад-проучване – Сърбия
Проучване – Сърбия
Дейност 5: Доставка на оборудване, обновяване и създаване на етнографски експозиции;
Дейност 6: Съвместен лагер на любители от областите Кюстендил и Пчиня;
Дейност 7: Участие на преките бенефициенти в шест местни събора;
Дейност 8: Надграждане на уеб сайт;
Дейност 9: Промоционален филм и рекламен видеоклип;
Дейност 10: Книжен Каталог „Природно, историческо и културно наследство в селата Кюстендил и Пчиня“


This project is co-financed by the European Union through Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

2014-2020
2014-2020 2014-2020 2014-2020