2007-2013

2007-2013

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006
Project: „The Revived traditions of the Krajshte – a factor for sustainable economic development“
Ref. № 2007CB16IPO006 -2011-2-214

2007-2013

Project objective:

The main goal of the project is to preserve, popularise and develop local folk arts and crafts as part of the cultural heritage through widening, enriching, promoting of the activities at traditional festivals in the cross-border region.

Проект: „Възродените традиции на Краище – фактор за устойчиво икономическо развитие” Реф. № 2007CB16IPO006-2011-2-214

Цел на проекта:

Основната цел на проекта е да съхрани, популяризира и развие местните народни изкуства и занаяти като част от културното наследство чрез разширяване, обогатяване, промотиране на дейностите в традиционните фестивали в трансграничния регион.

Проектни дейности:

1. Стартиране на проекта

2. Начални пресконференции за информиране на обществеността

3. Изработка и реализация на професионална ПР стратегия

4. Доставка на необходимото оборудване от българска страна

5. Доставка на необходимото оборудване от сръбска страна

6. Изследване и описване на стари занаяти в транграничния регион

7. Подготовка за участие във фестивалите и отпечатване на рекламни материали.

8. Фестивал “Празник на черешата” – Кюстендил

9. Фестивал „Власинско лето”- Сурдулица

10. Традиционен фолклорен фестивал в Босилеград

11. Фестивал „Празникът на плодородието- Балканска черга“- Кюстендил

12. Изработване на сайт

13. Изложба „Стари занаяти читалище “Светлина 1913„ село Раждавица

14. Финална пресконференция


This project is co-financed by the European Union through Bulgaria – Serbia IPA Cross-Border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006

2007-2013 2007-2013 2007-2013 2007-2013