Регионална занаятчийска камара

гр. Кюстендил

2007-20132014-2020

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006

Project: „The Revived traditions of the Krajshte – a factor for sustainable economic development"

Ref. № 2007CB16IPO006-2011-2-214

Проект: „Възродените традиции на Краище – фактор за устойчиво икономическо развитие” Реф. № 2007CB16IPO006-2011-2-214

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.